KVALITETAN ŽIVOT

Aktivnosti koje se sprovode na razvoju i očuvanju potencijala korisnika precizno su definisane u programu rada ustanove. Sprovode ih svi članovi stručnog tima u skladu sa očuvanim kapacitetima korisnika, njihovim interesovanjima kroz brojne aktivnosti.

Aktivnosti na očuvanju kognitivnih funkcija korisnika kroz rešavanje odgovarajućih i prilagođenih testova, logičkih zadataka, jednostavnih matematičkih operacija, sklapanje mozaika i tangrama, pravljenje zadatih oblika od lego kocki, prepoznavanje pokazanih predmeta, geometrijskih oblika, sličnosti i razlika.

Aktivnosti na očuvanju motoričkih sposobnosti podrazumeva jutarnju gimnastiku, razgibavanje, vežbe sa loptama i drugim rekvizitima, uvežbavanje hoda uz nadzor i instrukcije kao i prebacivanje dominantnosti sa oštećene na zdravu starnu kod stanja nakon moždanog udara. Pored ovoga, sprovode se i aktivnosti uvežbavanja fine (precizne) motorike, grafomotorike.

Aktivnosti na očuvanju i poboljšanju funkcionalnih sposobnosti pri obavljanju dnevnih aktivnosti i aktivnosti samozbrinjavanja (uvežbavanje samostalnog korišćenja pribora za jelo, samostalno obuvanje, oblačenje, održavanje lične higijene, umivanje, češljanje, pranje zuba, uvežbavanje transfera za korisnike koji koriste invalidska kolica za kretanje, edukacija korisnika o pravilnoj upotrebi pomagala za kretanje: štapovi, štake, hodalice i drugih ortopedskih pomagala).

USLUGE SOCIJALNE, PSIHOLOŠKE I PRAVNE PODRŠKE

Aktivnosti usmerene na usluge socijalne, psihološke i pravne podrške se odvijaju kontinuirano od starne stručnog tima i to od dana prijema korisnika u ustanovu.

UKLJUČUJU SLEDEĆE:

Psiho – socijalna podrška je naročito značajna i intenzivirana prvih dana po prijemu korisnika, kada je potrebno posvetiti posebnu pažnju korisniku kako bi se na što lakši način prilagodio novoj sredini, upoznao sa ustanovom, zaposlenima i korisnicima.

Psihološka podrška – Ista se sprovodi korisnicima u periodu adaptacije kao i u kriznim situacijama. Kao osnovne metode rada sprovodi se individualni i grupni rad sa korisnicima.

Pravna podrška – Podrška korisnicima se pruža i u pravnom smislu, rešavanjem pravnog statusa korisnika, a po potrebi i angažovanjem pravne službe.

KONTAKT