DOMSKE AKTIVNOSTI

Veliku pažnju posvećujemo osmišljavanju i organizovanju domskih aktivnosti, a pomenućemo samo neke.

1. RADNO – OKUPACIONE AKTIVNOSTI:

2. DRUŠTVENO REKREATIVNE AKTIVNOSTI:

3. EDUKATIVNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI:

4. DUHOVNE AKTIVNOSTI:

5. KULTURNO – ZABAVNE AKTIVNOSTI:

Ono na šta smo zaista ponosni jeste činjenica da svi naši korisnici učestvuju u ponekoj aktivnosti shodno svojim interesovanjima, afinitetima, mogućnostima i veštinama. Navedene aktivnosti brižljivo planiramo, a vodimo i evidenciju o učešću svakog korisnika u okupacionim aktivnostima.

KONTAKT